Matriks

Diketahui A-(-9 9).

                      (-2 0)

 

Tambah Komentar